این نامها، کاشفان سردترین نقطه کره زمین هستد؛ مردان قطبی ادوارد هفتم

آیدپسر ملکه ویکتوریا، از1901 تا 1910 میلادی پادشاه انگلستان و امپراتور هندوستان بود. اسکات سرزمینی را که در سال 1902 در شمال شرقی دریای راس، در غرب قاره قطب جنوب کشف کرد، به نام او، سرزمین ادوارد هفتم خواند. این سرزمین را شبه جزیره ادوارد هفتم نیز خوانده اند.
ارنست هنری شکلتن
یکی از پویندگان انگلیسی قطب جنوب بود ، سه بار به قطب جنوب سفر کرد. در نخستین سفر عضو گروه پویندگانی بودکه به سرپرستی رابرت فالکن اسکات به این سفر رفتند. از سال 1907 تا 1909 سرپرستی گروهی از پویندگان قطب جنوب را بر عهده داشت. در این سفر از کوه اربوس بالا رفت.  گروه او در این سفر موضع قلب مغناطیسی زمین را کشف کر دند و به 160 کیلومتری قطب جنوب رسیدند. در سال 1914 سفر دیگری را با گروهی از پویندگان قطب جنوب آغاز کرد. کتاب جنوب او، که در سال 1919 انتشار  یافت، شرح این سفر ورنجها وخطر ها یی است که او وهمراهانش با آنها روبرو شدند. شکلتن در سال 1921 نیز رهسپار قاره قطب جنوب شد، ولی در راه در گذشت ودر جزیره جورجیای جنوبی در قطب جنوب به خاک سپرده شد. روآل آموندسن
دریا نورد نروژی واز پویندگان سرزمینهای قطب شمال وقطب جنوب بود. در یکی از سفرهای دریایی اش از سال 1903 تا 1906 از گذر گاه شمال غرب گذشت وموضع قطب مغناطیسی شمال زمین را تثبیت کرد. گذر گاه شمال غرب، که در 1906 کشف شد، راه دریای اقیانوس اطلس در شمال کرانه های کانادا به اقیا نوس آرام را به روی دریا نور دان گشود. آموندسن در سال 1911 به قطب جنوب رسید.
به همین سبب، او را کاشف قطب جنوب می دانند. در سال 1920 از گذر گاه شمال شرق گذشت. در سال 1926 بر فراز قطب شمال پرواز کرد. دو سال بعد، با هواپیما برای یافتن اومبرتونوبیله (Umberto Nobile) خلبان و پوینده قطب شمال که در سر زمین های قطب شمال گم شده بود به پرواز در آمد و جان خود را در این جستجو از دست داد. ویلهلم فیلکنر
در سال 1877 میلادی در آلمان زاده شد. سالها به جهانگردی در کشور روسیه و سرز مینهای بالکا ن و آسیای صغیر که تر کیه امروزی بخشی از آن است، پرداخت. در سال 1903 با همسرش رهسپار آسیای مرکزی شد.
در این سفر، که دو سال به طول انجامید، تبت شرقی را کشف کرد. در سالهای 1911 و 1912 میلادی گروهی از پویندگان آلمانی را برای کشف قطب جنوب همراهی کرد. این سفر از هلند آغاز شد و پویندگان سر انجام خود را به دریای ودل رساندند.
فیلکنر ایستگاه های مغناطیسی بسیاربرپا کرد واز سال 1925 تا 1928 میلادی موفق شد از سرزمین هایی که پویندگان آسیای مرکزی دیدن کرده بودند نقشه هایی فراهم آورد.
فرییتوف نانسن
از پویندگان قطب شمال وجانور شناس وسیاستمدار نروژی بود. در سال 1893 سر پر ستی گروهی را به عهده داشت که از یخ پهنه های گروئنلند گذشتند وبا کندن یخ ها کوشش کردند تا خود را به قطب شمال برسانند.
گروه نانسن، تا مدار 84 درجه عرض شمالی پیش رفت. نانسن نویسنده کتاب های گذر از گروئنلند وزندگی اسکیمو هاست. در سال 1922 برنده جایزه صلح نوبل شد.
داگلاس ماویسن
زمین شناس و یکی از پویندگان استرا لیایی قطب جنوب بود. در سال 1907 میلادی، همراه با گروه علمی ارنست هنری شکلتن به قاره قطب جنوب سفر کرد.
نخستین پرواز هواپیما بر فراز قاره قطب جنوب در روز بیستم دسامبر 1928 میلادی (29 آذر 1307 شمسی) انجام گرفت.
این کار در تاریخ کشفهای جغرافیایی گام تازه ای بود. هواپیما در زمان بسیار کوتاهی می تواند بر فراز منطقه بسیار بزرگی پر واز کند. بنابر این، بعد از آن دیگر لازم نبود که کسی برای بررسی در باره جاهای ناشناخته کره زمین پیاده به سفر های خطر ناک و دشوار برود.
ریچارد اولین برد
از پویندگان امریکایی قطب جنوب، نخستین کسی بود که با هواپیما بر فراز قطب جنوب پرواز کرد. در سال های 1933 تا 1935 از یخ پهنه های قطب جنوب نقشه برداری کرد.
جورج هیوبرت ویلکنز
یکی از پویندگان قطب وطبیعیدان وهوانورد استرالیا یی بود. در سال 1921 همراه با گروه ارنست هنری شکلتن به قاره قطب جنوب سفر کرد. همراه با لینکلن الزورث، در سال 1931 با زیر دریایی نوتیلوس، به کشف آبهای زیر یخ پهنه های قطب شمال پرداخت. کتاب پرواز قطب شمال را در 1928 و کتاب در زیر قطب شمال را در 1931 نوشت.

آموندسن ، کاشف قطب جنوب

 

قبل از آموندسن واسکات افراد زیادی از جمله کلارک راس کاشف اسکاتلندی(1841م )که تا محدوده قطب جنوب پیشروی کرد ،بورکگرونیک (1895م)که خود رابه مدار 78درجه جنوبی رسانید،کریستنسن(1895م)که از کشتی پیاده شدوپای در منطقه قطب جنوب گذاشت و...ونیز خود رابه حوالیقطب جنوب رسانده بود.اماروآل آموندسن دریا نورد نروژی از پویندگان قطب شمال وجنوب است وموضع قطب مغناطیسی شما زمین راتثبیت کرد در سال 1911 میلادی دو گروه اکتشافی انگلیسی و نروژی با هدف کشف قطب جنوب مسابقه جالبی را آغاز کردند. سرپرست گروه انگلیسی یک افسر انگلیسی به نام رابرت فالکون اسکات و سرپرست گروه نروژی روآل(روآلد) آموندسن بود.باپنجاه ودو سگ که سورتمه های اورا می کشیدند شروع به گدشتن از یخ پهنه راس کرد وپرچم نروژرابر فراز قطب جنوب افراشت وموفق شد پس از سی ونه روز یخ پیمایی به کشتی خود بازگردد.بدون آنکه همراهانش در این سفر آسیبی ببینند. گروه نروژی در روز 14 دسامبر سال 1911 میلادی به نقطه قطب رسیدند. اما کاپیتان اسکات و یارانش یک ماه بعد از گروه نروژی به نقطه قطب رسیدند.وفهمید قبلا گروه نروژی در این محل پرچم خود را بر افراشته اندودانست در مسابقه رسیدن به قطب جنوب بازنده شده است.اسکات وهمراهانش به تعداد کافی سگ همراه خود نبرده بودندوپس از مرگ سگ ها مجبور شدند خودشان سورتمه ه رابکشند. آنان در بازگشتبه مدت نه روزبابرف بوران شدیدی روبه رو شدندو جان خود را در اثر برف و بوران از دست دادند.

دیگر کاشفان قطب :

فیلکنر(1912م)در دریای ودل به کشف وبررسی پرداخت،ماوسن وشکلتن نیز به قطب جنوب سفر نمودند وبرد آمریکاییوالزورث آمریکایی نیز ازجمله کسانی بودند که با هواپیما برفراز قطب جنوب پرواز کردند (1935-1933م)از یخ پهنه های قطب جنوب نقشه برداری نمودند .در سال 1975م یک گروهی به سرپرستی فوکس انگلیسی ازیک کرانه قطب جنوب تادیگر کرانه آن پیاده روی نمود ورکورد تازه ای به دست آورد .
زندگی انسان در شمالگان : ساکنان قدیمی قطب شمال اسکیمو نام دارند. اسکیموها در ماهی گیری ،‌دریانوردی ، ساختن قایق های سبک و تهیه لباس های گرم پیشرفته از شیوه و محل زندگی آنان متناسب با فصل تغییر می کند.
در زمستان در کلبه های یخی نزدیک ساحل زندگی می کنند و به شکار شیر دریایی و نهنگ می پردازند و در تابستان زیر چادر و در کنار رودها اقامت می کنند ماهی آزاد می گیرند و گوزن شمالی شکار می کنند. بیش تر قبایلی که در منطقه قطبی زندگی می کنند فرهنگ اصیلی دارند. زندگی در کلبه های یخی یا ایگلو در زمستان و چادرهای مخروطی در تابستان شکار و پرورش گوزن و مفاهیم مذهبی که بر اساس دوگانگی میان تابستان مذکر و زمستان مؤنث است. جزئی از این فرهنگ تلقی می شود. در منطقه ای به نام اکلاویک در کانادا شهری زیبا به نام اینویک ساختند.
با افزایش تعداد پژوهشگران و دانشمندان کانادایی ، اروپایی و آمریکایی در شمالگان ، تعداد شهرهای پیشرفته و مدرن در نواحی مختلف کانادا، آلاسکا، نروژ و سوئد و سایر مناطق سرد شمالی پیوسته افزایش می یابد.

ادعای مالکیت بر قطب:

کشورهایی که‌ ادعای مالکیت آن را دارند :

آرژانتین   ، استرالیا ، شیلی ، فرانسه‌ ، نیو زیلند ، نروژ ، انگلستان .

 

 

کشورهایی که‌ می توانند  بعدا"

ادعای   مالکیت آن  را   بنمایند:  روسیه‌ و ایالات متحده‌ آمریکا وژاپن.

 

وسعت ناحیه ى دور افتاده ى جنوبگان که قطب جنوب کره ى زمین را در برگرفته ، در طول فصل تابستان دو برابر و در فصل زمستان که در کناره هاى آن فلات هاى یخى تشکیل مى شود چهار برابر وسعت قاره ى اروپاست . در این منطقه هیچ جانور مهره دار زمینى دیگرى جز پنگوئن وجود ندارد، زیرا هیچ موجودى نمى تواند در برابر سرماى سوزان این ناحیه که معمولا 100 درجه ى فارنهایت زیر صفر (3/73- درجه ى سانتى گراد) است و باد و بوران هایى که سرعت آن ها گاه به بیش از 200 مایل (320 کیلومتر) در ساعت مى رسد مقاومت کند، اما در زیر آبهاى پوشیده از یخ این ناحیه موجوداتى چون وال ، ماهى هاى خوراکى و سخت پوستانى سرشار از پروتئین با نام (کریل ) به تعداد انبوه زندگى مى کنند و به ظن کاوشگران ، ذخایر گرانبهاى نفت و رسوبات معدنى فراوانى در زیر این آبها وجود دارد.
در حال حاضر آرژانتین ، استرالیا، انگلستان ، شیلى ، فرانسه ، زلاندنو و نروژ ادعاى مالکیت بخش هایى از قطب جنوب را دارند که در چندین مورد نیز این مناطق با یکدیگر هم پوشانى دارند. از این گذشته ، کشورهاى مزبور مدعى تصاحب نواحى بسته ى اقتصادى تا فاصله ى 200 مایلى از قسمت هاى مورد ادعاى خود هستند؛ جزایر (شتلند جنوبى(مورد مناقشه ى سه کشور آرژانتین ، انگلستان و شیلى است .
آرژانتین و انگلستان نیز بر سر تملک جزایر اورکنى ، جورجیاى جنوبى و ساندویچ جنوبى ، به علاوه ى جزایر کوچک)شگ راکس ) با یکدیگر در حال رقابتند.
معاهده ى قطب جنوب که در سال 1961 به تصویب رسید و تا سال 1997، 42 کشور جهان آن را امضا کردند، مطالبات ارضى جارى را به مدت 30 سال به حالت تعلیق درآورد و بیان ادعاهاى تازه ، انجام عملیات نظامى ، به کارگیرى سلاح هاى هسته اى و دفن زباله هاى رادیو اکتیو را در آن قاره ممنوع اعلام کرد تا تنها نقطه ى کره ى خاکى که از جنگ و طاعون و آلودگى هاى زیست محیطى جان سالم به در برده همچنان بکر و دست نخورده باقى بماند پرچم کشورهای مدعی مالکیت قطب جنوب:

 

                           استرالیا                                                                  انگلستان

 

                          آرژانتین                                                          شیلی

 

                        فرانسه                                                                 نروژ

مشخصات سواحل اطراف قطب  جنوب درسال  1983:

 

یخ شناور :                                                44  در صد .

دیوارهای یخی ( مستقر روی زمین )        38  در صد .

کوهیای یخ :                                             13  در صد .

صخره‌ :                                                     5    در صد .

جمع :                                                       100 در صد

توان های محیطی در قطب:

انرژی گرمایی درون زمین : اگر با احتیاط از گرمای درون زمین استفاده کنیم، انرژی زیادی به دست خواهیم آورد، بدون این که به زمین صدمه بزنیم. آب گرمی که از زیر زمین بیرون می آید مواد شیمیایی زیادی دارد. اگر آب گرم را با لوله به محل مصرف برسانیم، این مواد به لوله صدمه می زنند.

1-     جریان های گرم دریایی : آب های گرم مناطق حاره منشأ جریانات دریایی هستند که با حرکت به عرض های بالا وارد مناطق قطبی می شوند و در مسیر حرکت خود، دمای اطراف خود را افزایش می دهند. وجود این جریان های گرم باعث افزایش دما در مقیاس کوچک، افزایش حرکات آب، افزایش اکسیژن محلول در آب و جذب دسته های عظیم ماهی و پیشرفت صنعت ماهی گیری در دریای شمال شده است.
3 – صید و شکار : جانوران ویژه ای مانند سیل ها (فک ها) ،‌خوک های دریایی در این مناطق زندگی می کنند. این جانوران منبع مهم تأمین پروتئین و مواد دارویی ساکنان این مناطق به شمار می آیند. از سوی دیگر، گله های بزرگ گوزن های قطبی از هزاران سال پیش همواره معاش مردم این نواحی را تأمین کرده اند یکی از مناطق اصلی زندگی این گوزن ها که به گوزن شمالی معروف اند سرزمین لاپلند در منطقه حد فاصل نروژ و روسیه است.
3 – صید و شکار : جانوران ویژه ای مانند سیل ها (فک ها) ،‌خوک های دریایی در این مناطق زندگی می کنند. این جانوران منبع مهم تأمین پروتئین و مواد دارویی ساکنان این مناطق به شمار می آیند. از سوی دیگر، گله های بزرگ گوزن های قطبی از هزاران سال پیش همواره معاش مردم این نواحی را تأمین کرده اند یکی از مناطق اصلی زندگی این گوزن ها که به گوزن شمالی معروف اند سرزمین لاپلند در منطقه حد فاصل نروژ و روسیه است.
4 – منابع و معادن :‌از دیگر توان های محیطی نواحی قطبی وجود منابع عظیم طبیعی است که می تواند زمینه فعالیت های اقتصادی و جذب جمعیت را فراهم سازد. 5 – ارزش علمی اهمیت قطب جنوب : پژوهشگران توانسته اند با حفاری لایه های عظیم یخ قطبی درباره تاریخچه تحولات آب و هوایی این منطقه ترکیبات جو در طول هزاران سال قبل، فعالیت آتش فشان ها و میزان مواد شیمیایی موجود در روی کره زمین اطلاعاتی کسب کنند. به همین دلیل و نیز به دلیل ارزش های بالقوه دیگران این قاره کشورهایی که در جنوبگان فعالیت بیش تری دارند، این ناحیه را بین خود تقسیم کرده اند. در این میان سهم دولت استرالیا بیش از دیگران است.
6 – گردشگری در نواحی قطبی : جهان گردی تجاری در قطب جنوب از سال 1917 شروع شد اما فعالیت جدی در این زمینه از سال 1961 با ورود اولین کشتی جهان گردی به جنوبگان آغاز گردید. مصرف بیش تر جهان گردانی که به قطب جنوب می آیند، دیدن چشم اندازهای زیبای این نواحی مانند شفق قطبی، خورشید نیمه شب، اجتماع زیبایی پنگوئن ها و وال های غول پیکر وپایگاه های تاریخی کاشفان اولیه قطب است . قطب شمال نیز چشم اندازهای مشابهی را برای گردشگران این منطقه فراهم آورده است.

قطب در یک قدمی نابودی:

یک کشتی بر فراز آب های اقیانوس قطب جنوب در حرکت است و سه کشتی نجات دیگر هم در راه هستند تا سرنشینان کشتی غرق شده را نجات دهند. این روزها شاهد ورود موج گردشگران به قطب جنوب هستیم اما متاسفانه علاقه مردم به دیدار از این نقطه دورافتاده باعث نابودی آن شده است.
۱۵۴ مسافر و خدمه کشتی اکتشافی MS توسط کشتی نروژی نجات داده شده و مسافران در قایق های کوچک به این کشتی منتقل شدند.
گردشگری در قطب جنوب کره زمین به شدت محبوبیت یافته و به تجارتی تجملی و لوکس بدل شده است. این روزها کشتی های غول پیکر یکی بعد از دیگری از راه می رسند که این امر باعث ایجاد فجایع بسیار و آسیب های شدیدی به محیط زیست شده است.
جیمز بران دبیر اجرایی ائتلاف اقیانوس و قطب جنوب گفت؛«تحت پروتکل معاهده قطب جنوب، تمام قطب جنوب باید حفظ شده و دست نخورده باقی بماند. این منطقه تنها برای مقاصد علمی می تواند مورد استفاده قرار گیرد و طبیعت وحش آن و محیط زیستش باید حفظ شود
در بین سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ حدود ۶۷۰۰ گردشگر از قطب جنوب بازدید کردند. سال گذشته این تعداد به ۲۹۵۰۰ نفر رسید.
هفت کشور مدعی هستند که بخش هایی از قطب جنوب به آنها تعلق دارد اما کسی به این ادعا توجهی نمی کند. حتی در بعضی از موارد چند کشور ادعای مالکیت یک قسمت مشخص را می کنند، بنابراین اصلاً معلوم نیست که هر بخش از قطب جنوب به چه کشوری تعلق دارد.
معاهده قطب جنوب در سال ۱۹۵۹ امضا شد و هدف آن ممانعت از ورود نیروهای نظامی به قطب جنوب بود. اعضای این معاهده سالانه با هم ملاقات کرده و قوانین جدیدی را وضع می کنند اما از آنجا که یک قدرت برتر وجود ندارد عملی کردن این قوانین چندان صورت نمی گیرد. این امر باعث شده که صنعت گردشگری قطب جنوب تقریباً مستقل و خودمختار شود. انجمن بین المللی گردشگری قطب جنوب توسط هفت شرکت با هدف ایجاد سفری امن با احترام به محیط زیست ایجاد شد. این گروه هم اکنون ۹۹ عضو دارد اما تورهای دیگری هم در خارج از این گروه فعالیت می کنند که مدعی اند هدف های مشابهی با انجمن بین المللی گردشگری دارند و به امنیت و احترام به محیط زیست می اندیشند.
دنیس لاندو مدیر اجرایی انجمن گفت؛«ما قوانین مشخصی را وضع کرده ایم و کسانی که تورهای گردشگری را ترتیب می دهند باید به آن پایبند باشند و تمام تلاش خود را به کار گیرند تا آسیبی به محیط زیست وارد نشود. تنها نگرانی ما این است که مبادا گروه های گردشگری خارج از انجمن به این قوانین بی توجهی بکنند
مسافرانی که مایل به سفر به قطب جنوب هستند می توانند با پرداخت ۱۴ هزار دلار سفری ۱۹ روزه را به این قاره تجربه کنند. کشتی که این سفر با آن انجام می شود ۲۴۶ فیت طول دارد و کمپانی جی ای پی که در تورنتو مستقر است مدعی است که این کشتی می تواند هر مسافری را به هر جای دنیا ببرد.اما قطعات بزرگ یخی قطب جنوب، بادهای وحشتناک آن و دریاهای خطرناکش می تواند حتی بزرگ ترین کشتی ها را در خود غرق کند.
هر کشتی نمی تواند از پس انجام این سفر بربیاید زیرا بدنه بسیاری از کشتی ها تاب و تحمل ضرباتی که قطعات درشت یخ به آنها وارد می کند را ندارند. کشتی گلدن پرینس ۶۸۹ فیت طول دارد و می تواند ۲۴۲۵ مسافر را با خود جا به جا کند. این کشتی یکی از بزرگ ترین کشتی هایی است که تاکنون آب های قطب جنوب را درنوردیده است اما به یخ شکن مجهز نیست زیرا سفرهایش را در تابستان انجام می دهد و در این زمان تقریباً قطعات خطرناک یخ روی سطح آب شناور نیستند. در سفر با این کشتی گردشگران تنها می توانند از درون کشتی قطب جنوب را نظاره کنند ولی امکان قدم گذاشتن روی یخ های این قاره را ندارند

نخستین نشانه آسیب دیدگی لایه ازون، سوراخ بزرگی بود که دانشمندان در لایه ازون بالای قطب جنوب کشف کردند که در هر بهار پدیدار می شود و در اواخر سال به هم می